UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI
FACULTATEA DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

CERERE DE ÎNSCRIERE

la concursul de admitere la studii universitare de licență - sesiunea septembrie 2017


Informații referitoare la completarea corectă a formularului

  1. Completați câmpurile din formular folosind diacritice.
    Tipul de tastatură recomandat este "Romanian (Standard)". Pentru ajutor, accesați acest link.

  2. Citiți cu atenție informațiile suplimentare prezente în casetele ajutătoare: .

  3. Prin utilizarea acestui formular, vă asumați răspunderea pentru corectitudinea completării datelor.

  4. Procesul de înscriere în concursul de admitere - sesiunea septembrie 2017 - se finalizează în momentul în care depuneți dosarul cu acte la facultate! Simpla completare a acestui formular nu implică înscrierea dumneavoastră în concurs!


Opțiuni înscriere

Nume (conform certificat naștere):
Prenume (conform certificat naștere):
Se completează opțiunile pe domenii și forme de finanțare (buget / taxă) cu 1, 2, 3, ș.a.m.d. în ordinea preferințelor.

Observație:
Candidații care optează pentru domenii din cadrul facultăților de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, respectiv Automatică și Calculatoare vor putea considera opțiunile respective doar ca prime preferințe în fișa de înscriere. În cadrul formularului de mai jos, o celulă text inactivă înseamnă că nu puteți alege opțiunea respectivă!


Facultatea Domeniul Optiunea
Buget Taxa
1 Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului Inginerie chimică
Ingineria mediului
Inginerie si management
2 Facultatea de Construcții și Instalații Ingineria instalațiilor
Inginerie civilă (română + engleză)
Doresc să urmez programul de studii cu predare în limba engleză
(pentru detalii, accesați link-ul acesta)
3 Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial Inginerie industrială
Inginerie mecanică
Inginerie și management
4 Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (română + engleză)
Doresc să urmez programul de studii cu predare în limba engleză
(pentru detalii, accesați link-ul acesta)
5 Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată Inginerie electrică
Inginerie energetică
Inginerie și management
6 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului Ingineria mediului
Inginerie civilă
Inginerie geodezică
7 Facultatea de Mecanică Ingineria autovehiculelor
Inginerie mecanică
Mecatronică și robotică
8 Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Ingineria materialelor
Inginerie industrială
Inginerie mecanică
9 Facultatea de Textile - Pielărie și Management Industrial Inginerie chimică
Design industrial (Industrial Design - program in limba engleză)
Inginerie industrială
Inginerie și management

Optiuni modul psihopedagogic / cazare

Doresc să urmez Modulul psihopedagogic pentru a putea profesa în învățământ

Solicit cazare în căminele universității în condițiile procedurii privind cazarea studenților


(Opțiunea este valabilă pentru durata studiilor universitare, în cazul în care nu aveți domiciliul stabil în orașul Iași)

Date despre premii / distincții obținute la olimpiadele / concursurile școlare, inclusiv cele organizate de universitate

În cazul în care ați obținut în timpul studiilor liceale rezultate la concursuri naționale și/sau internaționale vă rugăm să menționați acest lucru. Dosarul de concurs va trebui să conțină diplomele doveditoare. Pentru lista completă a olimpiadelor aceptate de fiecare facultate în parte consultați documentul următor: Anexa TUIASI.POB.09-A2.

Date solicitate conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011 art. 201

1. Studiile preuniversitare absolvite (nivel liceu)1 :

Țara:
Județul:
Localitatea:
Instituția unde am absolvit:
Filiera:
Profilul:
Specializarea:
Durata studiilor (ani):
Anul absolvirii:
Forma de învățământ:

2. Bacalaureat:

Media la examenul de bacalaureat:
Nota la Limba Română:
Disciplina obligatorie: nota
Disciplina de profil: nota
Anul susținerii examenului de bacalaureat:

3. Datele de identificare ale actului de studiu:

Tipul (diplomă de bacalaureat sau act echivalent) :
Foaie matricolă
Numărul foii matricole care însoțește actul de studii:

4. Alte observații (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în străinătate)

Vizarea/Recunoașterea diplomei prezentate (DGRIE - acorduri bilaterale / DGISERSD-MECTS)
Nr./Serie act de recunoaștere/echivalare (eliberat de DGRIE / DERD)2

Date personale ale candidatului3 cu cetățenie română / străină

1. Numele de familie la naștere (din certificatul de naștere):

2. Prenumele:

3. Inițialele tatălui / mamei4 :

4. CNP5

5. Data nașterii:

6. Locul nașterii:

Țara:
Județul:
Localitatea:

7. Sex:    

8. Starea civilă6 :

9. Starea socială specială7 :

10. Cetățenia:

Alte cetățenii: Cetățenie anterioară, dacă este cazul:

11. Etnia8 :

12. Domiciliul stabil

Țara:
Județul:
Localitatea:

Adresă9

Strada:
Nr:
Bloc:
Sc:
Et:
Ap:
Sector:

13. Actul de identitate / Documentul de călătorie10

Seria:
Numărul:
Eliberat de:
Data eliberării:
Valabil până la:

14. Alte date personale ale candidatului

Telefon 1 :
Telefon 2 :
Adresă de e-mail:

15. Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități

Note de subsol și informații utile

1Pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoașterea/echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de DERD), care permit înscrierea în învățământul superior.
2Aplicabil pentru candidații români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidații străini.
3La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz).
4Inițiala mamei se completează numai în cazuri speciale (de exemplu familie monoparentală)
5Sau alt cod de identificare personală, pentru candidații străini.
6Poate să nu fie declarată.
7Se aplică doar candidaților cu o situație socială specială.
8Numai pentru candidații români (poate să nu fie declarată).
9Se solicită și pentru studenții străini.
10Documentul de călătorie numai pentru candidații străini (act de identitate pentru cetățenii UE/SEE sau pașaport pentru studenții străini cu altă cetățenie decât UE/SSE).

Termeni și condiții

            Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași este înregistrată ca operator de date personale având numărul 10463, scopul tuturor operațiunilor de date personale fiind prestări de servicii ale universității pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: educație și cultură.

            Prin transmiterea voluntară de către dumneavoastră a oricăror date personale sau informații, vă exprimați consimțământul pentru ca aceste date să fie colectate, înregistrate, stocate, prelucrate în bazele de date ale universității, precum și transferate către organizațiile față de care universitatea are obligații legale.

            Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași respectă toate obligațiile legale care îi revin în legătură cu prelucrarea de date personale. Ca urmare, universitatea respectă toate drepturile care sunt prevăzute în favoarea persoanelor vizate de prelucrările de date personale de către Legea nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare și anume: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. În legătură cu exercitarea de către dumneavoastră a acestor drepturi, vă puteți adresa Rectoratului universității la sediul său, str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, 700 050 Iași.

            Îmi exprim acordul ferm și neechivoc pentru ca numele, opțiunile și notele pentru calculul mediei de admitere să fie afișate în cadrul rezultatelor preliminare, intermediare și finale ale admiterii, la sediul și pe pagina web a facultății.